Rune Erikssons Minne

 

Villkor för Rune Erikssons Minne

§1
Rune Erikssons Minne har som ändamål att vara till gagn för Torshälla Frimärksklubbs och Eskilstuna Vykortsförenings verksamhet inom det postala samlarområdet och då främst riktad mot ungdomar.

§2
Insättning till Rune Erikssons Minne kan ske under året till ett angivet plus- eller bankgiro. Medel skall hållas åtskilt från föreningarnas egna medel, genom ett separat bankkonto.

§3
Ansökan om bidrag från Rune Erikssons Minne skall göras på en blankett, där det skall framgå namn och avsikten med det begärda beloppet.
Ansökan skall vara insänd senast den 31 december året innan beloppet skall utdelas. Beviljat belopp utdelas på årsmötet kommande år.

§4
Rune Erikssons Minnes medel redovisas varje år, på de båda klubbarnas årsmöten. Kontot skall handläggas av två ombud från varje förening.

§5
Första utdelning från kontot kan ske under 2011. Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening utser mottagare vartannat år, med Torshälla frimärksklubb som utdelare ojämna år.
Beslut om vilket belopp som ska utdelas, tas av respektive klubbs styrelse, vilken är beslutsmässig om 2/3 av ledamöterna är närvarande.

§6
Ekonomiska tillgångar skall förvaltas på ett betryggande sätt.
Räkenskaperna avslutas per kalenderår, och skall till årsmötet överlämnas som en ekonomisk rapport samt en verksamhetsberättelse.
För att revidera Rune Erikssons Minnes verksamhet, skall senast två (2) veckor innan årsmötet föregående års förvaltning ställas till revisorernas förfogande, eller när så revisorerna fordrar.

§7
Beslut om ändring av dessa villkor är inte giltigt om det inte bifallits av minst 2/3 av de på sammanträdet röstande. Ändringsförslag kan inte upptagas till prövning, om det inte framlagts av någon av de två klubbarnas styrelser och till sitt huvudsakliga innehåll angivits till sammanträdet.
Beslut om upplösning av fonden är ogiltigt, om det inte bifallits av minst 4/5 av de på mötet röstande av dessa tillika motsvarar minst hälften av de två klubbarnas samtliga medlemmar. Om fonden upplöses eller på annat sätt skulle upphöra, skall dessa tillgångar användas till något postalt ändamål, varom de båda klubbarna i sådant fall närmare bestämmer.


Villkor enligt ovan är antagna på interimsmöte 2010-06-28.
 
 

De som vill hedra Rune Erikssons minne kan bidra med valfri summa till kontot, genom att sätta in beloppet på något av följande konton:

Plusgirokonto 54 97 72 – 2 eller Bankgirokonto 617 – 2415

Märk inbetalningen med ”Rune Erikssons Minne” och (valfritt) ditt namn.

Lennart Pettersson, Ordf. Eskilstuna Vykortsförening
Janne Nygren, Ordf. Torshälla Frimärksklubb

 

Rune Eriksson och hans kära hustru Margit.