Pilkrog, Eskilstuna, 1927 och 2024 (2011)

 

Vykortet som presenterar Pilkrog är postgånget 1927. Fler bilder kommer längre ned på sidan.

Byggnaden Pilkrog fanns från början i Ytter-Järna socken utanför Nykvarn (Södermanland). 1922 inköptes det gamla näringsstället av Eskilstuna stads museikommitté för 4000 kronor. Fastigheten flyttades med järnväg till Djurgården i Eskilstuna.

Medel för inköp och flyttning skänktes - vilket framgår av en tavla i entrén - av Hubert Lindhagen, som därmed ville hedra minnet av sin fader, klockaren C. E. Lindhagen.

Sitt nuvarande utseende fick Pilkrog i början av 1800-talet. 1874 upphörde brännvinsutskänkningen och 1918 lades verksamheten vid Pilkrog ner. Därefter stod fastigheten tom fram till 1922 då Eskilstuna kommun köpte fastigheten.

Sitt nuvarande utseende, bortsett från köksdelen, erhöll Pilkrog antagligen vid den om- och påbyggnad som verkställdes i början av 1800- talet. Den äldre envåningsbyggnaden påbyggdes då med ännu en våning och försågs med en frontespis och brutet tak, som i dag förlänar byggnaden dess karakteristiska empireutseende.
När byggnaden togs ner för flyttning till Eskilstuna, hittades instucken mellan stockarna en almanacka från 1805 jämte en del andra handlingar vilket talar för att ombyggnaden gjordes i början av 1800-talet.

Beträffande byggnadens inredning under 1800-talet vet man att gästrummen var belägna i övre våningen.
Bottenvåningen inrymde framförallt den stora krogsalen, vars enda möblering utgjordes av runt väggarna löpande fasta bänkar och en disk, som sträckte sig tvärs över rummet och vid vilken serveringen värkställdes.
I dagens krogsal saknas de väggfasta bänkarna. Det har dock tagits fasta på att salen stammar från tiden omkring 1700.
Den stora öppna spisen är utförd efter anvisningar från Nordiska Muséet och ansluter sig i form till spiseltyp som förekommer bl a i sydvästra Sörmland.
Målningarna i taket - utförda av målaremästaren Leonard Molin i Eskilstuna - är likaså inspirerande av Sörmländska förebilder.
De bägge smårummen är hållna i gustaviansk stil.

De utomordentligt vackra kakelugnarna kommer från gamla Eskilstunahus.

 
Pilkrog en vårdag 2011.
 
Vykort över Pilkrog gästgivargård. Vykortet är ett i en serie Södermanlandskort.
 
Vykort från Ytter-Järna där Pilkrog syns till vänster i bild. Vykortet är postgånge i jultid 1902.
 
Pilkrog 2011.